• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นายกิตติ 
วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” 
ในประเด็น “การจัดสัมมนาเรื่อง ลุ่มแม่น้ำโขง : ดินแดนแห่งความขัดแย้งหรือความร่วมมือ” ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) จากการศึกษาพบว่า อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีความขัดแย้งในด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคด้วยกันเองและระหว่างประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคที่ต้องการขยายอิทธิพล คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค จึงมีการพิจารณาศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ กลไกระหว่างประเทศในการบริหารจัดการน้ำ ผลกระทบและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพล บทบาท และความขัดแย้งของประเทศในอนุภูมิภาคและประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาค ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการกำหนดจุดยืนที่สมดุลของประเทศไทยต่อไป
     การสัมมนาดังกล่าวจะมีการอภิปรายเรื่อง “ลุ่มแม่น้ำโขง : ดินแดนแห่งความขัดแย้งหรือความร่วมมือ” โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมอภิปราย 
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา