• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก นำโดย พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายพงษ์อิศรา ร้อยลาภ ผู้จัดการโครงการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ และทัศนียภาพที่สวยงามภายในโครงการแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
     จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมพงษ์ หนูศาสตร์ ประธานกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการดำเนินการลักษณะท่องเที่ยวผสมผสานเชิงชุมชน เชิงสุขภาพ และเชิงเกษตรโดยนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เสริม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการทำนาเกลือ และใช้บริการสปาเท้า ขัดผิวจากดอกเกลือ และนวดคอ บ่า ไหล่ รวมทั้งยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเกลือธรรมชาติที่กลุ่มอาชีพร่วมกันจัดทำขึ้น
     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป