• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 3A ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะอนุกรรมาธิการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปท้องถิ่น ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย นายณรงค์ อ่อนสอาด พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่พบ เช่น ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายในเรื่องหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เป็นต้น ในประเด็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปัญหาและอุปสรรค เช่น การถ่ายโอนภารกิจบางส่วนไม่ให้อำนาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณการบริหารจัดการในภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

 จากนั้น เวลา 14.00 นาฬิกา ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สถานีอนามัยเทศบาลบางนมโค ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายปรีชา ดัสดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา และนางละเอียด ธนะสันต์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขสถานีอนามัยเทศบาลบางนมโค ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาเเละอุปสรรคที่พบ เช่น ปัญหาความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ปัญหาความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร เป็นต้น

  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป