• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ภารกิจการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ” โดยได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ในด้านของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกลไก กระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพจริง อาทิ ตลาดนัดจตุจักร ในการตรวจสอบการจัดเก็บค่าเช่าที่ที่ไม่เป็นธรรมและการเรียกรับผลประโยชน์ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังปัญหาการบุกรุกที่ดินและอ้างสิทธิกฎหมาย โดยได้มีการเชิญองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขต่อไป
     นอกจากนี้ วุฒิสภายังได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละคณะกรรมาธิการฯ โดยเป็นการพิจารณาร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
     ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา