• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

สัมมนาวิชาการเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19"

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องริชมอนด์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๖ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19" โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และนายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมาธิการ กล่าวรายการ 
          การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งเสนอแนะความจำเป็นในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และประเด็นอื่น ๆ ที่ควรปรังปรุง และเพื่อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมาย
          ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายหลังวิกฤตโรค COVID-19 ประกอบด้วย 1. ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 2. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม โดย เลขาธิการสภาความมั่นคง 3. สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของประเทศไทยภายหลังวิกฤติโรค COVID-19 โดย ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ 4. บทบาทของจีนภายหลังวิกฤตโรค COVID-19 โดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาเรื่อง “แนวคิดการปรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” และ “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19” อีกด้วย