• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ภาพรวมการดำเนินงานของ กมธ. และเกษตรอุตสาหกรรม” โดยได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรมที่ได้มีการศึกษาดูงานในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้าว ซึ่งได้มีการศึกษาพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานจากยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ผลิตโดยเกษตรกรในชุมชนที่ได้รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ข้าวที่มีคุณภาพและเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ จะสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ อาทิ ข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ ข้าวเหนียว กข 6 และข้าวหอมมะลิ เหมาะกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ซึ่งจะได้มีการวางแผนร่วมกับโรงสี เกษตรกร และสมาคมผู้ส่งออกข้าวเพื่อจัดทำรายงานเสนอแนะต่อรัฐบาลไป
     ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา