• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

แถลงข่าว "ผลการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา"

วันที่ 14 กรกฎาคม 63 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าว "ผลการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา" 
        รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญเพื่อพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกให้ข้อคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการสรุปประเด็นสำคัญเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะต้องให้บรรลุเป้าหมาย 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทั้ง 6 ด้านนี้จะเป็นหลักเพื่อนำไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติภายในเป้าหมาย 20 ปี
            ทั้งนี้ ความเห็นจากสมาชิกส่วนใหญ่ มองว่าการให้ความรู้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ ยังน้อยมาก ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ให้ประชาชนและเอกชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ขณะที่หน่วยงานของรัฐเองก็จะต้องทำความเข้าใจเช่นกัน แต่แผนรองรับที่ราชการต้องปฏิบัติก็ยังไม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการชี้วัดยังไม่ตรงกัน ซึ่งมีปัจจัยหลายเรื่องทั้งกฎหมาย ระยะเวลา และงบประมาณ และเรื่องที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปประเทศ หรือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือการบูรณาการหน่วยงานที่ต้องประสานงานเกี่ยวข้องกันที่หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือร่วมใจกัน
             อย่างไรก็ตาม พลเอก สิงห์ศึก มองว่า เรื่องที่รัฐบาลไทยขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังไม่เต็มที่ คือการนำระบบสารสนเทศ ดิจิทัลต่างๆ มาใช้เพื่อบริการประชาชน ยังไม่มีฐานข้อมูลเดียวกันหรือการใช้ฐานข้อมูลที่ยังไม่เรียบร้อย เช่นเดียวกับระบบการศึกษาไทย ที่ลำดับถอยหลังไปเรื่อยๆ มีการพูดกันมากว่าคนคิดไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้คิด ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ ให้รับฟังการถ่ายทอดสดทีวีรัฐสภาช่วงการอภิปราย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ต้องติดตาม เสนอแนะ การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง ที่เป็นหน้าที่เฉพาะกิจที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ หากประชาชนมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือได้ผลกระทบในเชิงลบ สามารถติดต่อส่งข่าวมายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตลอดเวลา