• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป ณ จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา โดยพลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการ นางสาว​เรณู ตังคจิวางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายจริน​ทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง และคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป ณ จังหวัดอ่างทอง ดังนี้
1.โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งได้จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2.บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ใช้มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้พนักงานเวียนกันหยุดงานและรับสิทธิตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมาธิการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทั้งในและนอกสภา รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการตลอดจนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา