• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เดินทางเข้าให้กำลังบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเข้าให้กำลังบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งถือเป็นผู้เสียสละและทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมี นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว
     จากนั้น คณะกรรมาธิการ เดินทางเข้าให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (PHEOC) อาคารสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการศูนย์ PHEOC ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์การเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และสถานการณ์การระบาดทั่วโลก พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. มาตรการต้นน้ำ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดกรอง การตั้งด่านควบคุมโรคทุกด่านเข้าออกประเทศไทย ตลอดจนด่านชุมชนทั่วประเทศ
2. มาตรการกลางน้ำ ได้ดำเนินการป้องกันการกระจายและแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว และได้มีการมุ่งเน้นการสื่อสารความเสี่ยง 
3. มาตรการปลายน้ำ คือการดำเนินการรักษาผู้ป่วย โดยสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งกระทรวงฯ ได้ดำเนินการ เตรียมพร้อมรับมือหากการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ในทุกระดับ
     ทังนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ คือปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อน