• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ กระทรวงการคลัง คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี) ที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง โดยมี นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
     กระทรวงการคลัง ได้จัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. ขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยได้วางแผนการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน เชื่อมโยงข้อมูล ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ขณะเดียวกันบุคลากรต้องมีสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารงานที่ดึงดูด รักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ อาทิ การจัดทำโครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW โครงการระบบคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW จัดทำแผนพัฒนาระบบงานบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ส่วนการบริหารงานบุคคล ได้มีการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคนภาครัฐ อาทิ โครงการศุลกากรคุณธรรม แผนการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของกรมสรรพากร
     นอกจากนี้ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ยังได้ทดสอบระบบ Tax SSO ซึ่งเป็นบริการด้านภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมภาษี 3 แห่ง ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิตร และกรมศุลกากร พร้อมระบุถึงข้อดีของการนำระบบนี้มาใช้งาน ซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินการด้านภาษีต่าง ๆ มากขึ้น
     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการบริหารกำลังคนของกระทรวงฯ ที่มุ่งเน้นปลูกฝังค่านิยม เสริมสร้างคนดี ให้มีความผูกพันในองค์กร พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นกันในประเด็นการประชาสัมพันธ์ ระบบ Tax SSO ให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้น การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ และการบริหารบุคคลให้เหมาะสมเพียงพอกับงานและภารกิจ นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วย