• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ประธานคณะกรรมาธิการ รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร