• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภาบันทึกเทปรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภาบันทึกเทปรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา และอนุกรรมาธิการฯ” โดยกล่าวถึงการดำเนินการของคณะกรรมาธิการฯ ที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการฯ 4 คณะ ดำเนินการตามกรอบนโยบาย 6 เรื่อง ได้แก่ 
1.การพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ การจัดทำแผนแม่บทฝีมือแรงงาน การอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับตลาด EEC 
2.การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม อาทิ การจัดโครงการธนาคารแรงงาน การออม การกู้สินเชื่อ เป็นต้น 
3.การพัฒนาระบบกฎหมาย อาทิ การรวบรวมกฎหมายแรงงานที่มีถึง 20 ฉบับเข้าไว้ด้วยกัน 
4.การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อาทิ การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถดูแลตนเองได้ โดยได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ชุดชนบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุในการจัดทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดเพื่อจำหน่าย 
5.การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ 
6.การพัฒนาข้อมูลระบบแรงงานแบบบูรณาการ รวมทั้ง การติดตามการปฏิรูปประเทศด้านแรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจ 2. ด้านการปฏิรูปสาธารณสุข และ 3. ด้านการปฏิรูปด้านสังคม 
         
โอกาสนี้ นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์แรงงานจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อยู่ในขณะนี้ว่า ในส่วนของแรงงานไทยยังไม่พบปัญหาที่มีผลกระทบขนาดใหญ่ แต่จะพบปัญหามากในภาคการเกษตรที่ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศจีนได้
         
โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันพุธที่ 11 มีนาคม  2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา นี้