• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการปฏิรูปประเทศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายอำพล  จินดาวัฒนะ กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย และนางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิรูปประเทศในประเด็นการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้ การออมของคนสามวัย การสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก กอช. การออมต้นไม้เป็นบำนาญชีวิต การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ การพัฒนาช่างชุมชน ศูนย์อยู่ดี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแกนหลัก ซึ่งงานเหล่านี้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปตำบลเข้มแข็ง ที่เน้นการรวมตัวร่วมคิด ร่วมทำ ของฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยรัฐอื่นๆ และภาคประชาสังคม เน้นการทำงานรองรับสังคมสูงวัย4มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
         ต่อจากนั้นเวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป