• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา หารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงกลาโหม ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ณ กระทรวงกลาโหม

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงกลาโหม - คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายธานี สุโชดายน ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 1 นำคณะหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงกลาโหม ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (5 ปี และ 1 ปี) โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 6 ประเด็นปฏิรูป กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการปรับปรุงการบริการ และการบริหารงานภายในกระทรวงหลายประเด็น อาทิ มีการจัดตั้งหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 169 จัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากนี้ ยังได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการของกรมการปกครอง มีการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาต ในรูปแบบ Web Application ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ขณะเดียวกันได้มีการอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 มีระบบบริหารงารบุคคล ที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐได้ พร้อมสรุปการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคิดเป็น 4.19 คะแนน จาก 5 คะแนน ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่พบนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาปฏิบัติงาน และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนที่วางไว้

สำหรับโครงการที่เป็น Big Rock ของกระทรวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบูรณาการข้ามกระทรวง มีทั้งหมด 7 โครงการ อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน / โครงการบูรณาการปราบปรามและการข่าวกับหน่วยงานภาคีด้านการปราบปรามยาเสพติด / การฝึกบินควบคุมไฟป่า

ทั้งนี้ คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนกระทรวงกลาโหม ทั้งในประเด็นของค่าตอบแทนและแรงจูงใจในการรับราชการทหาร โครงสร้างของกระทรวง การให้บริการประชาชน การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัย การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก