• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน กรรมาธิการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมาธิการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเกี่ยวกับ (1) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา (2) ระบบการบริหารจัดการ (3) รูปแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการศึกษา (4)  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน (5) แนงทางการพัฒนาการดำเนิน (6) การ แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น นำเสนอโดย นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์