• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ และแผนฏิบัติการในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสโมสรทหารอากาศ บางซื่อ (กรมช่างอากาศ) กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 นาฬิกา  คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ คณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ และแผนฏิบัติการในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสโมสรทหารอากาศ บางซื่อ (กรมช่างอากาศ) กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ รวบรวมประเด็นสาระสำคัญ ในการหาข้อสรุปและจัดทำแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนต่อไป