• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ศึกษาดูงานและประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประเด็น การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างทักษะและหน้าที่พลเมือง ณ จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นำโดย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประเด็น "การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างทักษะและหน้าที่พลเมือง" ณ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ร่วมให้การต้อนรับ

ในช่วงบ่าย เวลา 14.00 -​16.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนต้นแบบของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การเสริมสร้างสำนึก ทักษะ และหน้าที่พลเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การเลี้ยงชีพและการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน และชมรมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลเจ็ดเสมียน บ้านสนามชัย ตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

อนึ่ง คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประเด็น "การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างทักษะและหน้าที่พลเมือง" ต่อไป