• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกรักชาติ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกรักชาติ” ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรซึ่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 75 ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง