• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกาณ กระทรวงศึกษาธิการ  พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี) ที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชนติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายธีรพงษ์  สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป. ได้สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุมว่า กระทรวงได้ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้น อาทิ สายด่วนการศึกษา 1579 เว็บไซต์ www.1579.moe.go.th เพจ Facebook ขณะเดียวกันได้พัฒนาโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออฟไลน์ เพื่อใช้สำหรับการให้บริการของส่วนราชการที่รองรับการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card

สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้ทันสมัย ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล กระทรวงฯ ได้นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ อาทิ ระบบตรวจสอบพื้นที่การศึกษาของ สพฐ. /ระบบ Smart OBEC / จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) / การพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสมรรถภาพครู พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงได้มีการจัดกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการบริการสาธารณะที่สำคัญ

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารงาน การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเมื่อมาขอรับบริการกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน และการสร้างแรงจูงให้กับบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนสำหรับการรับราชการครู เป็นต้น