• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางไปสำรวจพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) ที่มีบันได สำหรับคนพิการที่ใช้วีลแชร์ ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดยนายมณเฑียร  บุญตัน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) ที่มีบันได สำหรับคนพิการที่ใช้วีลแชร์ ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง บริเวณจุดเชื่อมอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสถานีรถไฟฟ้า MRT สีลม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 หน่วยงาน เข้าร่วมสำรวจพื้นที่กับคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ (1) กรุงเทพมหานคร นำโดยนางจิตรลดา  ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และนายธันวิทย์  ธัญพรจรนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการระบบราง สำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง (2) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสมศักดิ์ ตรึงจิตรารัชต์ นายสถานีอาวุโส และนายชินพัทธ์ วิธนเศรษฐ์ หัวหน้างานข่าวสารด้านความปลอดภัย (3) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นำโดยนายสรลักษณ์  โสตถิโยธิน ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (4) ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ นำโดยนายสุทธิชัย  อัธยาตมวิทยา ผู้จัดการส่วนบริการอาคาร (5) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดยนางสาวทิพวรรณ  ปานขาว ที่ปรึกษากลุ่มงานภารกิจระบบกายภาพ และ (6) ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) นำโดยนายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ หัวหน้าฝ่ายระบบราง 
ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างและโอกาสสำคัญที่คณะกรรมาธิการจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนทุกระบบ เชื่อมต่อกับภาคธุรกิจ รวมทั้งการเชื่อมต่อกับระบบบริการสุขภาพและสถานศึกษา แบบไร้รอต่อ โดยมีหลักประกันให้ทุกคนรวมถึงคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ต่อไป