• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาเด็กและเยาวชน ณ อาคารสุขประพฤติ


วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้อง 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง "การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาเด็กและเยาวชน" มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วม อาทิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
     นายวัลลภ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงได้มีการจัดเสวนาขึ้น เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้สักระยะหนึ่งแล้ว และพบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน อาทิ ด้านโครงสร้าง ด้านกฎระเบียบ และแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
     อย่างไรก็ตามในการเสวนาโต๊ะกลมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายและระเบียบในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ที่ในหลายจังหวัดยังไม่มีความพร้อมจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดต่อไปได้ นอกจากนี้อยากให้มีระเบียบที่ชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในภารกิจของสภาเด็ก เนื่องจากในมาตรา 36 ของกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุให้อปท.มีหน้าที่ที่ชัดเจน
     สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ยังมีการเสนอขอเพิ่มงบประมาณ เนื่องจากงบที่ได้รับปัจจุบันไม่เพียงพอในการดำเนินแต่ละโครงการที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้
     ทั้งนี้ภายหลังการเสวนา ทางคณะกรรมาธิการจะมีการรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเหมาะสมต่อไป