• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ประชุมร่วมกับผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดขอนแก่น

 DGA  ตั้งเป้า​ ปชช.เข้าถึงข้อมูล one stop service ภายในปี 65

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคาดหวังประชาชนจะเข้าถึงข้อมูล และได้รับประโยชน์จากบริการ one stop service ภายในปี 2565

พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยมี นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมร่วมกับส่วนราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำคณะเดินชมนิทรรศการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น อาทิ ระบบจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน แอพพลิเคชัน ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่น แอพพลิเคชันระบบจัดการลำดับการให้บริการภาครัฐ การหางานผ่านเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยระบบ Smart Job Center สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 

จากนั้นที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจร่วมกันถึงบทบาท ภารกิจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เกี่ยวกับการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 และการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เน้นย้ำว่า การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐจำเป็นจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศก่อน ขณะเดียวกันต้องวางระบบการบริหารจัดการข้อมูลรวมถึงกำลังพลภาครัฐใหม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่

ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และ พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการติดตาม ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ อาทิ การพิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / การจัดทำโครงการบัตรดิจิทัลแห่งชาติ (Thailand National Digital Card IDX1) / การติดตามความคืบหน้าจากส่วนราชการในการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้อธิบายหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า กฎหมายฉบับนี้จะทำให้เกิดการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลแต่ละส่วนราชการจะมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงจะมีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยหวังว่าภายในปี 2565 ประชาชนจะรับประโยชน์จากบริการ One Stop Service เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นสิทธิประโยชน์ของตนเอง

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังได้เชิญตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นของการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่น และระดับตำบล/หมู่บ้าน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินในพื้นที่