• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

การเสวนาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมคนไทย ณ อาคารสุขประพฤติ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้อง 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม จัดเสวนา "คุณธรรม จริยธรรมคนไทย" มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน และเยาวชน เข้าร่วมในการเสวนาในครั้งนี้
     นายศุภชัย กล่าวว่า ปัจจุบันนี้สังคมไทยตระหนักถึงการพัฒนาคน ซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีในประเทศ ถือเป็นการสร้างกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานของทุกคนในประเทศ บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ที่มีการเข้าสู่ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งหลายคนไม่ปฏิเสธที่จะรับเอาความรู้ แต่ต้องไม่ลืมรากเหง้าความเป็นตัวเอง เพราะบ้านเมืองเจริญได้จากบรรพบุรุษที่สร้างเอาไว้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างคนดี โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นคนสำคัญในการสร้างชาติ การปฏิรูป และปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม ซึ่งต้องใช้เวลาที่มาก คณะอนุกรรมมาธิการ จึงเห็นความสำคัญ และเปิดสัมมนา รับฟังจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการสร้างคนดี
     อย่างไรก็ตาม ในการจัดเสวนามีการแบ่งกลุ่มอภิปรายแต่ละช่วงวัย ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ Silent Gen (อายุ 75-95 ปี), Gen Baby boomer (อายุ 56-74 ปี), Gen X (อายุ 41-53 ปี), Gen Y (อายุ 23-40 ปี), Gen Z (อายุ 10-22 ปี) และ Gen Alpha (อายุต่ำกว่า 10 ปี) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางสร้างเครื่องมือ รวมถึงวิธีการสื่อสารด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่คนไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากเห็นว่า ประชากรไทยปัจจุบันแต่ละช่วงวัยต่างก็มีแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง ค่านิยม และความซื่อสัตย์ที่แตกต่างกันตามแต่ละช่วงวัย ผ่านการขับเคลื่อนหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยอย่างมั่งคงและยั่งยืน