• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 2 ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา หารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 2 ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ ประธานคณะทำงานฯ หารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยมี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป. ได้ชี้แจงสรุปความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศในหลายประเด็น อาทิ การนำเทคโนโลยีมาใช้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว มีการนำระบบการบริหารงานบุคลคลมาใช้เพื่อดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ ซึ่งในด้านการท่องเที่ยว กระทรวงได้ยกระดับการบริการ ให้มีความรวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน อาทิ จัดทำศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ / พัฒนาระบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ / เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง ขณะเดียวกันได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปไม่คล่องตัว คือ การเชื่อมกันระหว่างฐานข้อมูลไม่ Real Time  และด้วยภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถไว้ในองค์กร