• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ จังหวัดกาญจนบุรี  คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายออน  กาจกระโทก  เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายเฉลา  พวงมาลัย  และ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ  พร้อมคณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัิติที่ยั่งยืน 
 เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ“โครงการอาหารกลางวันแบบครบวงจร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง