• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

เสวนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของวุฒิสภาไทย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ วุฒิสภา ร่วมกับองค์กร International Conservation Caucus Foundation (ICCF) จัดเสวนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของวุฒิสภาไทย" โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ และประธานกรรมการบริหารกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิสภา เปิดการเสวนา
     ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินที่บรรพบุรุษไทยได้เอาเลือดเนื้อและชีวิตปกปักรักษาไว้ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องดูแลรักษาและส่งต่อให้เป็นมรดกลูกหลานไทยในอนาคต แต่ในช่วงที่ผ่านมาการกำหนดนโยบายหรือการตรากฎหมายต่างๆ ยังมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาประเทศมากกว่าการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง จนนำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยทรัพยากรธรรมชาติเป็นประเด็นหนึ่งที่กำหนดไว้ในเป้าหมายของการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จากความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมาธิการฯ ได้เล็งเห็นว่า
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักการสำคัญที่ควรสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกันในการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งด้านการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีข้อมูลประกอบการทำหน้าที่ โดยเฉพาะการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายการพัฒนาต่าง ๆ ให้มีความสมดุลควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น 
   การจัดเสวนาครั้งมีขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกรัฐสภาประเทศต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของวุฒิสภาไทย ให้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป