• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จังหวัดกาญจนบุรี  คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายออน  กาจกระโทก  เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายเฉลา  พวงมาลัย  โฆษกคณะกรรมาธิการ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน กรรมาธิการ และ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ  พร้อมคณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัิติที่ยั่งยืน 
 เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ“แนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน