• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

การเสวนาเพื่อแถลงผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-13.00 นาฬิกา ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ จัดโครงการเสวนาเพื่อแถลงผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการเสวนา และพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน
    สำหรับวัตถุประสงค์การจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้ร่วมเสวนาได้รับทราบความคืบหน้าการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของคณะกรรมาธิการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภาต่อไป