• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เดินทางไปราชการเพื่อพิจารณาศึกษา กรณี: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปราชการเพื่อพิจารณาศึกษา กรณี: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ร่วมกับอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเดินทางไปราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น รวมถึงสภาพปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาตามกรอบหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการสู่แนวทางการพัฒนาการเมืองต่อไป โดยในช่วงเช้าของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเดินทางได้เข้าพบนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้ง และในช่วงบ่ายได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเดินทางได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (Big day) กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม