• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา รับหนังสือจากประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ และคณะ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.55 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้อง 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากนายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ และคณะ เพื่อขอให้พิจารณาการเข้าถึงทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) ที่มีบันได สำหรับคนพิการที่ใช้วีลแชร์ สืบเนื่องจากขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังมีการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า หรือสกายวอล์กเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนหลักในย่านธุรกิจสำคัญ อาทิ สกายวอล์กที่เชื่อมสถานีบีทีเอสและเซ็นทรัลลาดพร้าว สกายวอล์กที่เชื่อมสถานีบีทีเอสและอาคารเอกชนตามแนวถนนสุขุมวิท สกายวอล์กเชื่อมสี่แยกปทุมวัน สกายวอล์กเชื่อมเซ็นทรัลเวิลด์และแพลตตินั่ม สกายวอล์กเชื่อมสาทร-นราธิวาส ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้หันมาเดินทางโดยรถไฟฟ้ามากขึ้น อีกทั้งเพื่อย่นระยะในการเดินทาง และช่วยประหยัดเวลา แต่การก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์กในบางจุด ผู้ออกแบบก่อสร้างไม่ได้คำนึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลอย่างเพียงพอ บางแห่งมีบันไดซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทางสำหรับคนพิการที่ใช้วีลแชร์ ทางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ จึงขอให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าแบบที่มีบันไดร่วม พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปรับปรุงทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์กที่มีบันไดให้คนพิการที่ใช้วีลแชร์สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม สะดวก และปลอดภัยต่อไป
     นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ และมอบหมายให้นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ดำเนินการลงพื้นที่ศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต่อไป