• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้ร่วมบันทึกเทปรายการเกาะติดวุฒิสภา ในประเด็น การติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.10 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ” 

โดยกล่าวถึงการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ การลงพื้นที่ติดตามเรื่องการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเกษตรแปรรูป ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ณ จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม เพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องเกษตรกร นอกจากนี้ มีการลงพื้นที่ติดตามการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการทำประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งต้องการเห็นการทำประมงพื้นบ้านบนความภาคภูมิใจในอาชีพ

โดยสามารถติดตามรับฟังได้ทางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา