• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา รับหนังสือจากสมาพันธ์เครือข่าย NCD ประเทศไทย ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.10 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากสมาพันธ์เครือข่าย NCD ประเทศไทย นำโดย รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้มีมาตรการกำกับ ป้องกัน และควบคุมการตลาดและโฆษณาอาหารหวาน มัน เค็มปริมาณสูง ในเด็กและผู้ใหญ่ โดยผู้แทนสมาพันธ์เครือข่าย NCD ประเทศไทย เสนอว่า เพื่อให้เด็กไทยได้รับการคุ้มครองด้านโภชนาการที่เหมาะสมตามหลักสิทธิเด็กสากล จึงขอให้ทางคณะกรรมาธิการฯ ดำเนินการ ดังนี้
1. ติดตามการบังคับใช้ พัฒนาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเด็กและเยาวชน การกำกับการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารหวาน มัน เค็ม ปริมาณสูงผ่านสื่อต่าง ๆ
2. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการกำกับการตลาดและโฆษณาอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก
3. ปรับปรุงกฎหมาย และมาตรการกำกับการตลาดด้วยวิธีการเสี่ยงโชคของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง โดยขอให้ยึดหลักการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็ก
     นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการจะดำเนินการตั้งกระทู้ถามต่อรัฐบาล และจะประสานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยติดตามการดำเนินงานเพื่อกำหนดมาตรการกำกับ ป้องกัน และควบคุมการตลาดและโฆษณาอาหารหวาน มัน เค็มปริมาณสูงในเด็กและผู้ใหญ่ต่อไป
     ด้านนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวเพิ่อพิจารณาดำเนินการต่อไป