• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ เกาะติดวุฒิสภา ในประเด็น ภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.40 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ” โดยกล่าวถึงการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการและการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมาธิการมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การติดตาม การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาจัดทำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อสังเกตเพื่อส่งให้รัฐบาลนำไปประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณมากที่สุด โดยสามารถติดตามรับฟังได้ทางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา