• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบริหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการ และคณะทำงานศึกษาประเด็นปฏิรูป เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยมีผู้อำนวยการ และผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะเดินทางและตัวแทนภาคประชาสังคม ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ทั้ง 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ (2) เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ และ (3) กำลังคนสุขภาพ กรณีศึกษา "ระบบการให้บริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่มาและแนวคิด รวมทั้งการดำเนินการในการจัดทำระบบการให้บริการของโรงพยาบาลรามาธิบดี และแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง