• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง บทบาท หน้าที่ อำนาจ และแผนดำเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรม พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และแผนดำเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ณ ห้องศรีสวัสดิ์ โรงแรม พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการกล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงานโดย นายสัญชัย จุลมนต์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

ทั้งนี้ การสัมมนาในช่วงเช้าได้มีการอภิปรายประเด็น "แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 4 คณะ" เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใต้หน้าที่และอำนาจด้านกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำหรับช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อยโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการ ต่อแผนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ