• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเข้าพบ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบข้อมูลและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจ และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อาทิ ปัญหาการบุกรุกที่ดิน ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป