• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา 
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นำโดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย เดินทางศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ คปภ. แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ความสำคัญของระบบประกันภัยต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งพบว่าภาพรวมธุรกิจประกันภัยในปี 2561 และปี 2562 มีอัตรการเติบโต ร้อยละ 4.99 โดยจำแนกเป็นธุรกิจประกันชีวิต มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 4.55 และธุรกิจประกันวินาศภัย มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 6.20 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ในการใช้ระบบประกันภัยให้บริการและช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ และผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพต่อไป