• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 การประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง วุฒิสภา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2562 โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญที่ปรึกษาผู้ชำนาญการเลขานุการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เข้าร่วมการประชุม จากนั้น ได้มีการรายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง 4 คณะ รวมทั้งมีการเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุม คือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าเงินบาทของประเทศไทย