• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาสังคมไทย

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาสังคมไทย โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมการเสวนา
การเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และสะท้อนปัญหาดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรวบรวมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และเป็นการสร้างความตระหนักถึงภาพรวมของปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน