• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา มอบน้ำดื่มบรรจุขวด (จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด) เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.20 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้รับมอบ