• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนในวงงานรัฐสภา

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนในวงงานรัฐสภา โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธานกล่าวเปิด และปาฐก เรื่อง “การปฏิบัติตนในตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการ และหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา” และนางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม เลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนา
     การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและการดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรรมาธิการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการดำเนินภารกิจของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และติดตามแผนการปฏิรูปประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ทั้งนี้ การเสวนาได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็น “ศาสตร์พระราชา” นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยเป็นวิทยาบรรยายในประเด็น “ทิศทางการปฏิรูปด้านสังคม” และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ กรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ