• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ประชุมเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกีฬาของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกีฬาของประเทศไทยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬาและสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยเชิญ นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มาให้ข้อมูล อุปสรรค ปัญหาด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์ชาติให้กับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมการการกีฬา ได้รับทราบข้อเท็จจริง เพื่อจัดทำแผนงานให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยครอบคลุมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกด้านของการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวก การสร้างความเป็นเลิศในกีฬาแต่ละประเภท บุคลากรด้านการกีฬา การออกกำลังกายในวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีของประชาชนในทุกกลุ่มอาทิ เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องหรือพิการทางร่างกาย กีฬาเพื่อสันติสุข