• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ร่วมกับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ร่วมกับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับมและบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระบุรี ภาพรวมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
     โอกาสนี้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 100 โหล ให้คณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป
     จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา คณะฯ 
ได้เดินทางไปที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี และที่ปรึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอดด้านพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด นางนิยมพร พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเทศบาลเมืองเขาสามยอด ภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอด การบริหาร จัดการที่ดี และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
      ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป