• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 16 กันยายน 2562 คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเรื่องพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ ขอบเขตการทำงาน การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนความคืบหน้าในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานข้าร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ