• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) และประชุมร่วมกับผู้บริหารสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ณ ห้องประชุมสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ถนน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ถนนจักรเพชร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) และประชุมร่วมกับผู้บริหารสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา โดยได้มีการเยี่ยมชมศาสนพิธีของศาสนาซิกข์ พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของการส่งเสริมกิจการขององค์กรศาสนาซิกข์ และแนวทางการส่งเสริมภารกิจด้านศาสนสัมพันธ์

จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนาได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อไปเยี่ยมคารวะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของการส่งเสริมกิจการขององค์กรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และแนวทางการส่งเสริมภารกิจด้านศาสนสัมพันธ์