• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สัมมนา เรื่อง "สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ : 5 ปี ที่ทำไว้... และสิ่งที่อยากให้สานต่อ"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง "สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ : 5 ปี ที่ทำไว้... และสิ่งที่อยากให้สานต่อ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปภาพรวมและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

รวมทั้ง ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านสถานการณ์เศรษฐกิจโดยมี นายปรีดีดาวฉายกรรมาธิการ ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยและนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้บรรยายเกี่ยวกับคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ภายหลังการเลือกตั้ง