• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ?ติดตามผลการปฏิบัติงานในการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสัตว์?

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 นาฬิกา ณ ห้อง 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ติดตามผลการปฏิบัติงานในการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสัตว์” โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสุวิมล ภูมิสิงหราช กรรมการ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและวิทยากร ในประเด็นภาพรวมของการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปกป้องคุ้มครองสัตว์ จากนั้นมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้อุทิศตนทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะในการปกป้องคุ้มครองสัตว์”