• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี พร้อมด้วยพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษาและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาดูงานด้านการดูแลและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัว โดยมี นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ที่มีบทบาทภารกิจในการให้การศึกษา ให้การอบรมวิชาชีพและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคม กลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ และผู้ที่ถูกศาลสั่งให้คุ้มครองสวัสดิภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงของคณะอนุกรรมาธิการ ต่อจากนั้น คณะอนุกรรมาธิการได้เยี่ยมชมการสาธิตทักษะอาชีพ อาทิ การเสริมสวย การตัดเย็บเสื้อผ้า อาหารและเบเกอรี่ นวดแผนไทย และการชงกาแฟ ตลอดจนเยี่ยมชมอาคารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ at non cafe พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์ฯ เพื่อใช้ให้บริการด้านพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ