• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

โครงการสัมมนา เรื่อง “สรุปบทเรียน 4 ปีกับการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15.00 -20.00 นาฬิกา ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “สรุปบทเรียน 4 ปีกับการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” (ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2557- 30 เมษายน 2562) โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน และพลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวต้อนรับ