• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 29 (The 29th Meeting of Forum of Women Parliamentarians)

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 14.30 - 17.30 นาฬิกา ณ ห้อง Al Rayyan ศูนย์ประชุมเชอราตัน กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในฐานะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 29 (The 29th Meeting of Forum of Women Parliamentarians) 
     โอกาสนี้ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ได้ร่วมอภิปรายในการอภิปรายย่อย (Panel Discussion) หัวข้อ “ความเท่าเทียมในที่ทำงาน (Equality at work) ว่า “ความเท่าเทียมระหว่างเพศในที่ทำงานจะเกิดขึ้นได้หากคนทำงานทั้งหญิงและชายได้รับค่าตอบแทนในการทำงานอย่างเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศจะช่วยให้หญิงและชายมีโอกาสที่เท่ากัน ในการนี้ได้ยกตัวอย่างข้อมูลของภาคธุรกิจซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนเจ้าของธุรกิจที่เป็นสตรีร้อยละ 25.2 อยู่ในลำดับที่ 25 จาก 57 ประเทศ ในปี 2561 ผลสำรวจของแกรนท์ ธอร์นตัน แสดงให้เห็นว่าสตรีที่อยู่ในตำแหน่งนักบริหารระดับสูงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42 จากร้อยละ 31 ในปี 2560 จากจำนวนดังกล่าวจึงทำให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามของโลก โดยสตรีไทยในภาคธุรกิจมีโอกาสในการศึกษาและการทำงานมากขึ้น 
     ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานสตรี สภานิติบัญญัติได้ออกกฎหมายเพื่อขยายความคุ้มครองแก่ผู้เป็นมารดาโดยเพิ่มวันลาเป็น 98 วัน ลูกจ้างหญิงสามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้ ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดในอัตราเดียวกันสำหรับลูกจ้างหญิงและชายที่ทำงานในประเภทงานและลักษณะงานที่เหมือนกัน กฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยยังให้ความคุ้มครองในเรื่องการล่วงละเมิด การคุกคามทางเพศต่อลูกจ้างด้วย